Beleidsplan Stichting E&N Roofvogels
-Versie 18-01-2016 te Almere

Inleiding

De passie is het werken met roofvogels. Wij bezitten op dit moment 13 verschillende soorten roofvogels en uilen. De passie is ontstaan nadat wij onze eerste kerkuil Tyto hebben aangeschaft. Van het een kwam het ander en zijn daardoor in contact gekomen met een valkenier die ons nog meer enthousiast heeft gemaakt wat betreft deze geweldige roofvogels. Wij willen onze passie graag overbrengen op anderen. Dit doen wij inmiddels met 10 imprint roofvogels, op een educatieve manier door het geven van demonstraties, spreekbeurten, verjaardagsfeestjes, openingen van bedrijven en vele goede doelen. 

 

Strategie

1.1 Kernprincipes en uitgangspunten
A. Statutaire doelstelling:
-het faciliteren van het houden, beheren en verzorgen van dieren in, waarbij  mogelijk rekening wordt gehouden met de natuurlijke leefomgeving van de dieren;
-het geven van educatie in de ruimste zin des woord, waaronder met name
begrepen het verstrekken van informatie over de levenswijze van de dieren in de natuur;
-het faciliteren van het houden van dieren die nuttig of belangrijk zijn voor een fok
of kweekprogramma, ten behoeve van soortbehoud;
-het mogelijk maken van het onderhouden en aanpassen van de diverse
verblijven;
b. stichting E&N Roofvogels heeft geen winst doelstelling.

1.2 Missie

Stichting E&N Roofvogels is gericht op het houden, beheren en verzorgen van de vogels bij de stichting. Hiernaast willen wij onze kennis graag delen en overbrengen dat doen we aan scholen middels educatieve lessen, stagiairs en vrijwilligers. De vrijwilligers en stagiairs helpen ons tevens met het voeden en onderhouden van de vogels. Tevens richt de stichting zich op het onderhouden en aanpassen van de dierenverblijven.

1.3 Werkzaamheden
-het (doen) verzorgen van educatieve lessen en lezingen, in het bijzonder
aan scholieren van diverse 'groen scholen';
-het meewerken aan stageprojecten en het bieden van stageplaatsen aan
scholieren;
-het (doen) organiseren van (educatieve) evenementen, activiteiten en/of
bijeenkomsten;
-het aantrekken en behouden van vrijwilligers ten behoefte van de organisatie van
evenementen, activiteiten en/of bijeenkomsten;
-het aantrekken en behouden van vrijwilligers ten behoefte van de dierverzorging,
(her) inrichting van de dierverblijven en het parkonderhoud;
-zowel nationaal als internationaal - al datgene te doen of te laten verrichten wat
naar het oordeel van haar bestuur noodzakelijk, nuttig en/of gewenst is.

Beleid

2.1 Werving van gelden
Stichting E&N Roofvogels is gestart met actieve fondsenwerving door middel van
Social Media en zo geheten crowdfunding. Daarnaast ontvangt de stichting ook goederen,
met name voer en bouwmateriaal, als sponsoring.

2.2 Besteding van gelden
Aanwezige fondsen en reserves worden besteed aan de verbetering van de verblijven bij de Stichting. Daarnaast worden deze ook gebruikt voor vrijwilligersvergoedingen en als
onkostenvergoeding.
De goederen die gesponsord worden, worden geheel gebruikt voor de verzorging van de
dieren of voor het verbouwen van de verblijven.

2.3 Vermogen
-De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
-baten voortgekomen uit de door de stichting ontplooide activiteiten;
-bijdragen, donaties en giften van hen, die met het doel van de stichting
symphatiseren;
-bijdragen, donaties en giften van hen in wier belang de stichting bezig is;
-subsidies;
-schenkingen, erfstellingen, legaten en lastbevoordelingen;
-revenuen van het vermogen;
-alle overige bijdragen en inkomsten.

2.4 Beschikken over het vermogen
Beschrijving van de taakverdeling en bestuursverhoudingen binnen het bestuur
-Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste twee personen.
-Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie
worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester.
Ten hoogste twee van de voornoemde functies kunnen tegelijkertijd door één
bestuurslid worden uitgeoefend.
-Bestuursleden worden benoemd door het bestuur.
-Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende
bestuursleden (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na
het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of
meer) opvolger(s). In geval van één (of meer) vacature(s) in het bestuur, vormen de
overblijvende bestuursleden, of vormt het overblijvende bestuurslid, een bevoegd
bestuur.
-De bestuurders worden benoemd voor een door het bestuur vast te stellen aantal
zittingsjaren. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een
volgens het rooster aftredend bestuurder is onmiddellijk en onbeperkt
herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het
rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
-Niet tot bestuurslid benoembaar zijn personen die in dienst zijn of werkzaam zijn ten
behoeve van de stichting.
Omschrijving van de uitvoering van het beleid en toezicht daarop door het bestuur
-Jaarbegroting:
Jaarlijks wordt de begroting door het bestuur opgesteld
-Financiële verantwoording (per jaar):
Na afloop van elk boekjaar wordt door de penningmeester de jaarstukken
opgemaakt, waarmee verantwoording wordt afgelegd bij het bestuur. Onderdeel van
de jaarstukken vormen balans, staat van baten en lasten, projectverantwoordingen,
welke uiteindelijk uitmonden in het jaarverslag

Beheer

3.1 Vermogen van de instelling
Het jaarlijks geworven vermogen wordt veelal zo direct mogelijk besteed. De indirecte kosten
zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als bankadministratie- en
overboekingkosten, inschrijving kamer van koophandel, reisdeclaraties en overige
onkostendeclaraties. De bestuurders ontvangen een onkostenvergoeding.
Alle opbrengsten (schenkingen) worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin zij
door de stichting worden ontvangen.

3.2 Beschrijving administratieve organisatie
1. De verantwoording voor de financiële werkzaamheden ligt bij de penningmeester van
Stichting E&N Roofvogels.
2. Alle financiële werkzaamheden voor Stichting E&N Roofvogels worden uitgevoerd,
gecoördineerd en/of gecontroleerd door de penningmeester.
3. De financiële werkzaamheden van Stichting E&N Roofvogels omvatten o.a.:
-alle voorkomende werkzaamheden t.b.v. het voeren van de financiële
administratie
-het onderhouden en beheren van bankrekeningen
-het onderhouden van contacten met bankinstellingen
-het onderhouden van contacten met financiële instellingen (o.a. belastingdienst,ANBI)
-het samenstellen van periodieke financiële rapportage
-het samenstellen van de jaarrekening